Showing all 8 results

Đang giao dịch
Đang mở bán
Giá: 6 tỷ/ căn
  • Số căn hộ: 2000
  • Mật độ xây dựng: 23.5%
Đang mở bán
Giá: 9 tỷ/ căn
  • Số căn hộ: 1433
  • Mật độ xây dựng: 30%
Đang giao dịch
Đang giao dịch
Đang giao dịch
Đang mở bán
Giá: 6 tỷ/ căn
  • Số căn hộ: 10000
  • Mật độ xây dựng: 30%
Đang mở bán
Giá: 25 tỷ
  • Số căn hộ: 1200
  • Mật độ xây dựng: 40%